CONDICIONS DE COMPRA

1. Documentació

1.1. Albarans de lliurament.- Els albarans vindran acompanyats d’albarà de lliurament. A l’albarà s’indicarà: Data, número d’albarà, destinatari, transportista i mitjà de transport, codi FAST COMPONENTS, descripció, codi de proveïdor i número de comanda FAST COMPONENTS amb la seva posició respectiva.

1.2.- Factures.- S’enviaran per duplicat, indicant-hi les dades següents:
a) Nom i cognoms, raó social o títol NIF o CIF.
b) Números de comandes i números d’albarà.
c) Quantitat, concepte i/o codi de material.
d) Preu unitari i valor total
El no compliment d’aquestes condicions a la documentació podria comportar demores en el pagament

2.- Lliurament de la mercaderia

2.1.- Els materials lliurats a FAST COMPONENTS hauran de complir la normativa 2002/95/CE (RoHS). Els materials que no s’ajustin a aquesta directiva o altres normes
convingudes es podrà rebutjar pel nostre servei de recepció.

2.2.- El material s’entendrà posat en magatzem de FAST COMPONENTS i per tant la mercaderia viatjarà per compte i
risc del venedor, excepte indicació expressa.

2.3.- El transport de la mercaderia haurà de complir la legislació vigent

3.- Data de lliurament: En cas d’incompliment de data de lliurament FAST COMPONENTS es reserva el dret a:
a) Es considerarà ferma la comanda, reservant-se el dret d’indemnització en cas que existeixi demora o falta de confirmació a la
entrega.
b) Considerar anul·lada la comanda, cas en què serà suficient que FAST COMPONENTS ho comuniqui al proveïdor.

4.- Acceptació de la mercaderia per part de FAST COMPONENTS
El simple lliurament de la mercaderia al nostre personal de recepció no significa acceptar-la. Per acceptar el material per part de FAST COMPONENTS és indispensable la prèvia
conformitat de la nostra recepció, respecte a la quantitat i del nostre servei de verificació quant a la qualitat del mateix.

4.1. Defectes o vicis ocults: La denúncia dels defectes o vicis ocults de la mercaderia rebuda podrà efectuar-la FAST COMPONENTS tant a la recepció com en qualsevol moment posterior a aquesta. Fins i tot si les factures haguessin estat pagades.
Així mateix FAST COMPONENTS es reserva el dret de reclamació si aquest defecte produís malfuncionament al producte final on estigués destinat.

4.2. Defectes o vicis no ocults: La denúncia dels defectes o vicis de la mercaderia rebuda podrà ser efectuada a partir de la data de
recepció de la mercaderia fins a la sortida de fàbrica. En aquest cas FAST COMPONENTS podrà:
a) Rebutjar el material perquè sigui refet en la mateixa quantitat, si aquesta demora causarà despeses de transports urgents, seran a costa
del proveïdor.
b) Rebutjar el material, sense reposició per part del proveïdor, i abonar-ne el valor i les despeses.
c) Rebutjar tota la partida anul·lant la comanda, podent exigir danys i perjudicis que hi hagués lloc. d) En cas d’existir possibilitat de
reparació o selecció amb un retreball, es donarà possibilitat al proveïdor de pagar les costes laborals del dit retreball directament o que ho
pague FAST COMPONENTS i posteriorment seran carregats al proveïdor. No podent demorar aquesta decisió la posada a
disposició del material a FAST COMPONENTS

4.3.- Diferència de quantitat La denúncia per diferència de quantitat es realitzarà en el termini de 10 dies laborals a partir de la recepció del
material.

5.- Pagaments.– Les condicions de pagament seran les convinguts a cada comanda

6.- Preus.– Els preus pactats s’entenen nets, exclosos impostos.

7.- Pel que fa a la propietat industrial.– Amb l’acceptació d’aquestes condicions, el proveïdor garanteix a FAST COMPONENTS que els materials a lliurar no han estat, ni seran produïts contravenint patents o llicències prohibitives, així com llibertat d’ús
i comerç dels materials, tant a Espanya com a l’estranger, FAST COMPONENTS prohibeix terminantment a tots els proveïdors utilitzar els motlles, mitjans productius, dissenys, etc. afectats a aquesta comanda per a una altra finalitat que no sigui l’emplenament.

8.- Jurisdicció.– Per a qualsevol qüestió que pogués sorgir en la interpretació o execució de la present comanda, les parts amb renúncia del fur que pogués correspondre se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.