CONDICIONS DE VENDA DE FAST COMPONENTS

1.- Objecte:
1.1.- Tota comanda actual o futur, així com, qualsevol prestació efectuada per Fast Components Europe S.L., (d’ara endavant FCE o el venedor) als adquirents dels seus productes (d’ara endavant clients) s’ajustarà a les presents condicions generals de venda.
1.2.- Perquè qualsevol modificació de les presents condicions generals tingui validesa, haurà de ser acceptada expressament per escrit per FCE.
1.3.- Les clàusules particulars prevaldran sobre aquestes condicions generals únicament en cas de revestir forma escrita i estar subscrites per totes les parts contractants. En tot cas, es mantindrà la part d’aquest clausulat general que no hagi estat derogada per una clàusula particular.

2.-Perfecció del contracte:
2.1.- FCE no quedarà vinculat per les ofertes que realitzi, que queden condicionades a l’efectiva i puntual recepció de subministraments dels proveïdors respectius.
2.2.- La comanda feta pel client constitueix una oferta vinculant que haurà de ser acceptada expressament per FCE, bé mitjançant la corresponent confirmació de comanda, o bé mitjançant l’enviament dels productes sol·licitats, quedant vinculades, a partir d’aquest moment, ambdues parts , en base a les presents condicions generals de venda.
2.3.- La informació subministrada verbalment per FCE, així com qualssevol informacions incloses en catàlegs, fulletons, il·lustracions, dibuixos, ofertes, i la resta de documentació, tenen caràcter orientatiu, servint únicament a la descripció general del producte, tret que
s’especifiqui expressament naturalesa vinculant. El venedor no està obligat a informar sobre els canvis i les modificacions que pugui fer el fabricant en la fabricació i/o la composició dels productes, si aquesta modificació no afecta el funcionament o la finalitat d’aquests; igualment, no està obligat a fer incorporar aquesta modificació en els productes ja lliurats o corresponents a comandes en curs, llevat que aquesta modificació es facturi suplementàriament.

3.- Lliurament:
3.1.- El lliurament de les comandes es realitzarà, en les dates convingudes, sempre que FCE hagi rebut, alhora, el subministrament dels productes per part dels proveïdors respectius, en temps i forma. Les dates de lliurament assenyalades per FCE tindran sempre caràcter
estimatiu, sens perjudici que FCE empri els seus millors esforços perquè, l’enviament i la recepció dels productes subministrats, es realitzi en les dates sol·licitades pel client.
3.2.- Es presumiran complertes per FCE les dates de lliurament si posa els productes a disposició del transportista, que hagi de fer el transport, amb una antelació tal, que en condicions normals, sigui suficient per a la realització del transport.
3.3.- El termini per al lliurament no començarà a transcórrer abans d’haver-se confirmat la comanda, d’haver obtingut tots els permisos necessaris, especialment el permís d’importació, d’haver aclarit tots els punts tècnics relacionats amb el producte demanat, d’haver complert el client amb les seves obligacions legals i contractuals i d’haver facilitat la informació necessària a FCE.
3.4.- Tots els productes demanats viatgen per compte i risc del client. FCE seleccionarà el transportista i la ruta d’enviament, tret d’indicació expressa en contra del client. El client faculta expressament el venedor perquè, contracti en nom del client el transport que estimi convenient, excepte indicació expressa en contra realitzada per escrit.

4.- Incidències en el lliurament:
4.1.- FCE queda expressament autoritzat a efectuar subministraments parcials dels productes demanats ia facturar aquests subministraments parcials de manera separada. El retard en el lliurament d’un subministrament parcial no autoritza el client per cancel·lar els altres subministraments parcials.
4.2.- En qualsevol supòsit de força major, guerra, atacs terroristes, vaga, mesures administratives, catàstrofes naturals, impediments de transports, actes o omissions del govern, de l’administració civil o militar o de tercers, canvis a la legislació aplicable, escassetat de matèries primeres, o qualsevol interrupció de les operacions pendents, aliena a la voluntat de FCE, amb independència del lloc o país on es produeixin, queda eximit FCE tant de l’obligació de subministrament en el termini acordat, com de les responsabilitats que es poguessin derivar per aquest concepte. Si el subministrament es retarda en més de quatre setmanes, qualsevol de les parts té dret a resoldre el contracte en tot o part.
4.3.- En cas que el subministrament no es pugui efectuar a causa de canvis a les normes que regulen la importació, FCE podrà resoldre el contracte. En aquest cas, FCE, a sol·licitud del client, formalitzarà un nou contracte ajustant-se a la nova normativa aplicable.
4.4.- Si FCE s’hagués endarrerit en el subministrament dels productes demanats per qualsevol altra causa, diferent de les contemplades als dos apartats anteriors de la present condició general, el client estarà obligat a requerir-li una vegada més el lliurament, concedint-li un termini prudencial de, com a mínim dues setmanes, abans de poder optar per la resolució del contracte.
4.5.- El lliurament de comandes de productes estàndard no podrà ser modificat, cancel·lat o canviat de data sense el consentiment exprés de FCE, que podrà concedir-ho o no a la seva discreció.
4.6.- Les comandes de productes no estàndard, tals com, productes especials, productes a mida, productes en kit, productes de fabricants que no figurin a la llista de productes de FCE, productes en desenvolupament, o qualsevol que sigui identificat per FCE amb les sigles NCNR, no seran cancel·lables ni podran ser objecte de devolució. Els productes que no poden ser objecte de devolució seran retornats al client a ports deguts.
4.7.- FCE podrà interrompre el lliurament de mercaderies demanades, sense incórrer en cap responsabilitat, si el client no pagués alguna quantitat pendent al seu venciment o si tingués notícies serioses relatives a una disminució de la solvència econòmica del client.
4.9.- Si el client no es fa càrrec de la mercaderia demanada, FCE podràprocedir a emmagatzemar el mateix compte i risc del client
4.10.- En cas d’incompliment de FCE del que disposa aquesta condició general, s’aplicarà el que disposa la Condició número deu.

5.- Sanejament:
5.1.- El client està obligat a examinar la mercaderia a l’instant de la seva recepció, comunicant qualsevol vici o defecte que pogués observar igualment de forma immediata i per escrit al venedor. En tot cas, perdrà tota acció per defectes tant en la quantitat com en la qualitat una vegada transcorreguts quatre dies des de la recepció.
5.2.- Els vicis interns s’han de reclamar dins dels trenta dies següents al lliurament de la mercaderia. Si no es fan aquestes reclamacions dins el termini indicat, el client perdrà tota acció i dret de repetir per aquesta causa contra FCE.
5.3.- No s’admet cap reclamació si els productes han estat alterats d’alguna manera pel client.
5.4.- FCE, excepte acord exprés per escrit, no garanteix en cap cas la idoneïtat dels productes per a un ús específic.
5.5.- FCE no garanteix els defectes que es produeixin en els productes subministrats una vegada posats a disposició del client, que es deguin a la manipulació incorrecta (incompliment de les especificacions o condicions d’ús del producte), o danys o altres influències externes.
5.6.- En cap cas garantirà els productes subministrats davant de terceres persones diferents del client.
5.7.- Les reclamacions del client, relatives a defectes existents en el moment de la transmissió del risc, i notificats a FCE en els terminis previstos als apartats 5.1 i 5.2 de la present condició general, seran resoltes a criteri de FCE, substituint el producte per un altre en bon estat, acceptant la devolució del defectuós o esmenant (si escau reparant) els defectes reclamats del producte. En cas que FCE no resolgués les reclamacions del client, en la forma indicada, en un temps raonable, el client podrà, a la seva elecció, resoldre el contracte o sol·licitar una rebaixa del preu. En cas que el client hagi patit una pèrdua o hagi incorregut en despeses com a conseqüència dels defectes dels productes subministrats per FCE s’aplicarà la Clàusula deu.
5.8.- La devolució de productes només podrà ser efectuada, dacord amb el procediment de devolució de FCE (“Autorització de Devolució”). No s’acceptaran devolucions que no comptin amb l’autorització de FCE, que la podrà concedir o no a la seva discreció. Els productes que es tornin, hauran d’estar empaquetats de manera que no puguin patir cap mena de dany, i en cas contrari, la responsabilitat serà del client. Els productes que es tornin per ser defectuosos, cal
enviar-los juntament amb una descripció precisa i completa de la naturalesa del defecte. Els productes que no es puguin tornar d’acord amb la clàusula quarta seran reenviats al client a ports deguts.

6.- Preu. Condicions de pagament:
6.1.- El preu inclou únicament l’embalatge regular. Transports, llicències d’importació i/o exportació, impostos, taxes i/o altres tipus de càrregues no estan inclosos en el preu de compravenda.
6.2.- FCE es reserva el dret a modificar el preu, fins i tot, quan aquest consti en una confirmació de comanda, quan es produeixin increments en els costos d’adquisició dels productes, o en qualssevol altres costos que tinguin reflex directe sobre el preu final de venda.
6.3.- El lloc de pagament es constitueix al domicili de FCE.
6.4.-El client no podrà en cap cas retenir el preu o part del mateix per reclamacions de qualitat o quantitat que insti
6.5.- Si encara no ha estat realitzada per FCE l’avaluació de la solvència del client, o bé, aquest es troba en mora davant FCE o tercers, o hi ha qualsevol altra raó, que permeti a FCE dubtar de la capacitat o voluntat de pagament per part del client, FCE podrà condicionar el subministrament dels seus productes presents o futurs al pagament per avançat o en efectiu contra el lliurament dels productes.
6.6.- En cas que el client no pagui el preu contra lliurament dels productes, FCE tindrà dret a retenir en peça i vendre els productes, a un tercer per compte del client o per compte propi, carregant al client la diferència entre el preu pactat i el efectivament obtingut mitjançant aquesta venda.
6.7.- El client no té dret de retenció o compensació contra el pagament del que cal, llevat que el deute sigui reconegut per FCE o declarat per Sentència ferma.
6.8.- La demora en el pagament del preu constituirà el client en l’obligació de pagar l’interès legal, incrementat en dos punts, sobre la quantitat que deu. Tan bon punt s’aprovi i entri en vigor a Espanya la llei de transposició de la Directiva, 2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, aquesta serà d’aplicació directa i immediata a les presents condicions generals.
6.9.- El client en mora, a elecció de FCE, està obligat a atorgar el corresponent reconeixement en escriptura pública, acceptar lletres de canvi o altres efectes. En aquest cas, totes les despeses, honoraris, taxes o impostos que s’originin a conseqüència de la mora corren per compte del client.

7.- Revenda. Control d’exportacions:
7.1.- Els productes subministrats per FCE es destinen al país de lliurament acordat amb el client. La revenda o altre ús dels productes o de la tecnologia relacionada, o documentació complementària estan subjectes a les normes de control de les exportacions dels Estats Units d’Amèrica, dels països de domicili de les parts contractants i de la Unió Europea; addicionalment podrien estar subjectes a normes de control de l’exportació i la importació d’altres països. És obligació del client informar-se de l’existència d’aquestes normes, complir-les i si cal, sol·licitar i obtenir les llicències d’importació, exportació o reexportació oportunes.

8.-Limitacions d’ús:
8.1.- Els productes subministrats per FCE només s’utilitzaran per als usos assenyalats pel respectiu fabricant. Llevat d’indicació expressa en contra, aquests usos no inclouen sistemes de manteniment de la vida, usos en connexió amb materials nuclears o cap altre ús en el qual una fallada en el producte pugui provocar danys per a la vida, la integritat física o la salut, o danys econòmics ingents.
9.2.- Si el client dóna als productes subministrats o programats per FCE, algun dels usos anteriors, o els ven a un tercer amb aquest propòsit, ho farà pel seu compte i risc, sense que FCE assumeixi cap mena de responsabilitat sobre això . El client mantindrà indemne, a primer requeriment, FCE i el fabricant respectiu, de totes les reclamacions judicials o extrajudicials, que es puguin produir per aquesta causa, incloent-hi, en tot cas, els costos legals.

9.- Garantia:
9.1.- La garantia del venedor arriba exclusivament a productes subministrats per ell i caduca transcorregut 30 dies des de la data de la posada a disposició.
9.2.- Les circumstàncies següents exclouen la garantia del venedor: cas fortuït i força major; desgast natural del producte; deterioraments causats per mal ús o ús de productes o altres materials no idonis, per no respectar les instruccions d’ús i/o de conservació de la màquina; manteniment deficient o insuficient; reparacions o modificacions efectuades arbitràriament pel comprador o tercers i qualsevol altra circumstància fora del control de l’aquest. L’obligació de garantia del venedor es limita al defecte originari que el producte o la peça tingueren, amb exclusió de l’empitjorament dels defectes esmentats provocat per les circumstàncies descrites anteriorment.

10.-Responsabilitat:
10.1.- Les reclamacions de danys i perjudicis formulades pel client basades en qualsevol causa i, en particular, en l’incompliment de les obligacions contractuals de FCE, en queden expressament excloses.

11.- Nul·litat parcial:
11.1.- Les presents condicions generals, considerades en el seu conjunt, no es veuran afectades per la nul·litat, invalidesa o no exigibilitat de qualsevol de les seves clàusules, quedant integrades les que no puguin ser considerades com a vàlides conforme al que disposen les normes legals que siguin aplicables.
11.2.- En cas que això no sigui possible, aquestes condicions seran interpretades i executades en tots els seus termes com si les disposicions nul·les, invàlides o no exigibles haguessin estat omeses, sempre que no es vegi frustrat amb això el propòsit fonamental de aquestes condicions generals. Les parts s’obliguen a substituir les clàusules invàlides per altres la finalitat econòmica de les quals sigui el més semblant possible, per complir els fins de les presents condicions generals.

12.- Dret aplicable/ Jurisdicció:
12.1.- El lloc de compliment d’aquestes condicions generals és Barcelona.
12.2.- La llei aplicable a aquestes condicions generals és l’espanyola. No és aplicable a les presents condicions generals la Convenció de les Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies.