Actius, Passius i Electromecànics

Components Passius

Condensadors, Cristalls, Filtres, Fusibles, Inductàncies, Oscil.ladors, Potenciòmetres, resistències…

Components Actius

Convertidors, Diodes, Discrets, Circuits Integrats, Memòries, Microcontroladors, Microprocessadors, Transistors…

Components Electromecànics

Connectors, Relés, Fusibles, Interruptors, Micròfons, Sòcols, Cables…